Procesy grupowe

proces_grupowy_1Proponowane przez nas procesy grupowe to spotkania, podczas których ich uczestnicy mają okazję do wspólnej pracy nad wybranym, ważnym dla zebranej grupy osób zagadnieniem społecznym, organizacyjnym lub grupowym. Zgłoszone przez uczestników tematy mogą dotyczyć ważnych wydarzeń z życia danej organizacji czy grupy, określonej społeczności, wybranego kraju lub też świata jako całości. Mogą być też związane z problemem o charakterze bardziej osobistym, mającym swoje odbicie na poziomie społecznym, organizacyjnym, grupowym. Celem procesu grupowego jest uzyskanie większej świadomości w zakresie wybranego zagadnienia, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie grupowym. Wszystkie spotkania prowadzone są w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji, który zakłada, że nie władza lecz świadomość tego, co wydarza się w ramach dynamiki życia danej osoby lub grupy jest istotą demokracji, a także że każda osoba stanowi część większej całości, a jej doświadczenia są ważne dla rozwoju całej grupy, społeczeństwa i świata. Procesy grupowe prowadzone są przez facylitatora, czyli osobę, która ułatwia ich przebieg. Mają one charakter otwarty lub zamknięty.

Grupy wraz ze swymi snami i podskórnymi prądami tworzą pole, które przejawia się w strukturach fizycznych, ludzkich uczuciach, szczególnej atmosferze oraz specyficznych zajęciach i rolach. Jeśli pole jest spójne, wówczas system wartości grupy i jej poczynania są ze sobą zgodne. W obrębie większości pól jednak to, co robimy, różni się od tego, co mówimy. To prowadzi zawsze do zamieszania tak w jednostce, jak i w grupie, do kłopotów, niekongruencji i konfliktów, zarówno wtedy, gdy grupę stanowi para, rodzina, grono przyjaciół, pracownicy przedsiębiorstwa, jak i wtedy, gdy jest nią cały naród.
Arnold Mindell, Lider mistrzem sztuk walki – wstęp do głębokiej demokracji

Etapy procesu grupowego

Wybór tematu
Uczestnicy spotkania zgłaszają tematy, nad którymi chcieliby pracować w ramach całej grupy. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość tematów. Facylitator zapisuje wszystkie te tematy na tablicy. Spośród nich, w drodze głosowania, uczestnicy spotkania wybierają jeden z tematów.

Konsensus
Wybrany temat musi uzyskać konsensus wszystkich członków grupy, także tych osób, które na niego nie głosowały.

Stanowiska
W wybranym temacie reprezentowane są różne stanowiska (role, postawy, przekonania). Zostają one przez facylitatora sprowadzone do podstawowej polaryzacji (konfliktu) między dwoma stanowiskami, np. współpraca vs konkurencja. Dla nich stwarza się w przestrzeni niezależne miejsca. Reprezentanci jednego stanowiska stają po jednej stronie konfliktu, reprezentanci drugiego stanowiska, po drugiej.

Przebieg procesu
Uczestnicy reprezentujący poszczególne strony konfliktu starają się wnosić swoje stanowiska w jak najpełniejszy sposób. Gdy czują, że stanowisko oponenta ich przekonuje, przechodzą na drugą stronę konfliktu. W ten sposób oba stanowiska zaczynają się przekształcać, czasami pojawiają się również nowe role. Stanowiska, które są wnoszone tylko częściowo lub nie wprost, facylitator pomaga wyrazić pełniej, aby umożliwić dalszy przepływ procesu.

Rozwiązanie
Proces uzyskuje rozwiązanie, gdy wszystkie stanowiska w pełni się wyrażą, coś zrozumieją, uzgodnią, sprawy staną się bardziej osobiste lub gdy pojawi się poczucie jedności w grupie. Rozwiązanie jest zawsze tymczasowe.

Kalendarium

Brak zaplanowanych procesów grupowych w najbliższym terminie.