Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Alicja Klein

Alicja Klein

Z wykształ­ce­nia jestem psy­cho­lo­giem i eko­no­mi­stą. Zawo­do­wo pra­cu­ję jako psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peu­tamedia­tor. Pro­wa­dzę pry­wat­ną prak­ty­kę psy­cho­lo­gicz­ną od roku 2009. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz Pol­skie­go Cen­trum Mediacji. Dzia­łam w ramach Kodek­sów Etycz­nych tych orga­ni­za­cji. Pra­cu­ję pod superwizją.

 

Żywię głę­bo­kie prze­ko­na­nie, iż każ­dy z nas w spo­sób zna­czą­cy wpły­wa na jakość swo­je­go życia. Na jakość two­rzo­nej przez sie­bie rela­cji z samym sobą, na jakość rela­cji two­rzo­nych z inny­mi oso­ba­mi oraz na kształt świa­ta, w któ­rym żyje. Jedy­na róż­ni­ca pole­ga na tym, że cza­sa­mi two­rzy­my i wpły­wa­my na sie­bie, inne oso­by i świat w spo­sób świa­do­my, inten­cjo­nal­ny oraz zgod­ny z naszy­mi wła­sny­mi pre­fe­ren­cja­mi, a cza­sa­mi robi­my to mniej lub cał­ko­wi­cie nie­świa­do­mie, nie­in­ten­cjo­nal­nie lub nie­zgod­nie z tym, cze­go w rze­czy­wi­sto­ści pra­gnie­my. Dla­te­go to, czy wie­my dobrze kim jeste­śmy, cze­go fak­tycz­nie chce­my oraz w jaki spo­sób to osią­ga­my, czy­ni dużą róż­ni­cę. Róż­ni­cę, któ­ra w spo­sób istot­ny wpły­wa na jakość nasze­go codzien­ne­go życia.

Ser­decz­nie zapra­szam do wspól­nej pracy… ♥

W czym się specjalizuję?

Spe­cja­li­zu­ję się w psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej oraz psy­cho­te­ra­pii par. Pro­wa­dzę rów­nież psy­cho­te­ra­pię gru­po­wą w obsza­rze rela­cji part­ner­skich, rela­cji rodzin­nych oraz rela­cji zawo­do­wych. Pro­wa­dzę ponad­to kon­sul­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne którt­ko- i dłu­go­ter­mi­no­we oraz media­cje par.

Więcej o mnie…

Cyklicz­nie pro­wa­dzę pół­rocz­ne gru­py psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne prze­zna­czo­ne dla osób indy­wi­du­al­nych pod nazwą „Być w rela­cji” oraz ana­lo­gicz­ne gru­py psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne prze­zna­czo­ne spe­cjal­nie dla par pod nazwą „Być w rela­cji part­ner­skiej”.

Dla par, oprócz spo­tkań w ramach grup psy­cho­te­ra­peu­tycz­nych pro­wa­dzę indy­wi­du­al­ne sesje psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne lub, jeśli part­ne­rzy chcą skon­cen­tro­wać się na roz­wią­za­niu jasno zde­fi­nio­wa­ne­go kon­flik­tu, sesje media­cyj­ne.

Dla osób zain­te­re­so­wa­nych wła­snym roz­wo­jem oso­bi­stym pro­wa­dzę zaję­cia warsz­ta­to­we w ramach dzie­wię­cio­mie­sięcz­ne­go kur­su pod nazwą „Szko­ła rela­cji”.

Przez kil­ka lat pro­wa­dzi­łam warsz­ta­ty roz­wo­ju oso­bi­ste­go w ramach pro­jek­tu „Sztu­ka bycia sobą” oraz cyklicz­ne pro­ce­sy gru­po­we „Ja w świe­cie, świat we mnie”. Wywar­ły one zna­czą­cy wpływ na mój obec­ny sto­su­nek do natu­ry czło­wie­ka oraz do pro­ce­su jego przemiany.

Sta­le roz­wi­jam się oso­bi­ście oraz pod­no­szę swo­je kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w ramach odby­wa­nej super­wi­zji. Moja pra­ca jest moją pasją.

W mojej pra­cy zawo­do­wej sta­ram się kie­ro­wać otwar­tym ser­cem oraz otwar­tym umy­słemOtwar­tym ser­cem, gdyż pra­gnę współ­two­rzyć świat, w któ­rym wszy­scy czu­je­my się wygra­ni. Otwar­tym umy­słem, gdyż inte­re­su­ją mnie wszyst­kie te dro­gi, któ­re fak­tycz­nie do tego prowadzą. 

Gdzie i jak możesz się ze mną skontaktować?

Pra­cu­ję w ramach Ośrod­ka Psy­cho­te­ra­pii i Roz­wo­ju PO PROSTU, któ­re­go jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką oraz w ramach powo­ła­ne­go prze­ze mnie Cen­trum Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej WYGRANY-WYGRANY, do któ­re­go rów­nież bar­dzo ser­decz­nie zapraszam.

Oba miej­sca zlo­ka­li­zo­wa­ne są w Gdań­sku-Wrzesz­czu, przy ul. Waj­de­lo­ty 22a/​8. Dla osób spo­za Trój­mia­sta lub osób pre­fe­ru­ją­cych taką for­mę, spo­tka­nia odby­wa­ją się za pośred­nic­twem Skype’a.

Doświadczenie

Szko­le­nia z mediacji
2015: Szko­le­nie spe­cja­li­stycz­ne – Media­cje rodzin­ne – Pol­skie Cen­trum Mediacji 

2013: Szko­le­nie pod­sta­wo­we – Media­cje – Pol­skie Cen­trum Mediacji
Szko­le­nia z mediacji
Szko­le­nia psychoterapeutyczne
2006 – 2016: Szko­le­nie spcja­li­stycz­ne – Psy­cho­te­ra­pia – Insty­tut Psy­cho­lo­gii Procesu

2003 – 2005: Szko­le­nie pod­sta­wo­we – Dwu­let­nie Stu­dium Psy­cho­te­ra­pii – Insty­tut Psy­cho­lo­gii Procesu
Szko­le­nia psychoterapeutyczne
Sta­że psychoterapeutyczne
2011: Staż psy­cho­so­ma­tycz­ny – Hospi­cjum im. Ks. E. Dut­kie­wi­cza w Gdańsku

2010: Staż psy­cho­so­ma­tycz­ny – I Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go im. św. Woj­cie­cha w Gdańsku

2008: Staż psy­chia­trycz­ny – Psy­chia­trycz­ny Dom Pomo­cy Spo­łecz­nej w Mościszkach
Sta­że psychoterapeutyczne
Edu­ka­cja akademicka
2005 – 2008: Stu­dia magi­ster­skie – Psy­cho­lo­gia – Uni­wer­sy­tet SWPS w Warszawie 

1997 – 2000: Stu­dia licen­cjac­kie – Peda­go­gi­ka – Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych w Gdańsku

1991 – 1998: Stu­dia magi­ster­skie – Zarzą­dza­nie – Wydział Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego
Edu­ka­cja akademicka
Super­wi­zja
Super­wi­zja
Scroll to Top