Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Metoda

Pra­cu­je­my mię­dzy inny­mi w opar­ciu o meto­dę psy­cho­lo­gii pro­ce­su dr Arnol­da Min­del­la roz­wi­ja­nej przez nie­go oraz jego współ­pra­cow­ni­ków od roku 1970. Meto­da roz­wi­ja­na była począt­ko­wo w Zury­chu (Szwaj­ca­ria), następ­nie w Por­t­land (USA), a obec­nie w wie­lu ośrod­kach psy­cho­lo­gii pro­ce­su na świe­cie. Pod­sta­wę teo­re­tycz­ną meto­dy sta­no­wi psy­cho­lo­gia C.G. Jun­ga, tao­izm oraz fizy­ka kwan­to­wa, co powo­du­je, że psy­cho­lo­gia pro­ce­su to zarów­no psy­cho­lo­gia, nauka, jak i sztu­ka podą­ża­nia za natu­rą, gru­pą oraz eko­sys­te­mem jako całością. 
Pracując z klientem indywidualnym przyjmujemy, że wszystko, co mu się przydarza lub wydarza się w jego otaczającym świecie, może być dla niego znaczące.

Razem z nim poszu­ku­je­my tego zna­cze­nia. Wyda­rze­nia­mi tymi mogą być trud­no­ści w rela­cjach, róż­ne symp­to­my cie­le­sne, cho­ro­by, sny, dziw­ne i trud­ne wyda­rze­nia, wypad­ki czy uzależnienia. 

Kie­dy roz­po­czy­na­my z klien­tem tą pro­ce­so­wą podróż, czę­sto jego pierw­szym celem jest pozby­cie się tego, co mu prze­szka­dza. Może na przy­kład pra­gnąć, aby znik­nę­ła cho­ro­ba lub aby zmie­nił się part­ner, z któ­rym ma pro­blem. W trak­cie stop­nio­wej pra­cy nad tymi pro­ble­ma­mi klient uczy się jak posze­rzać, poko­nu­jąc wła­sne opo­ry i nie­chę­ci, swój świat poprzez odkry­wa­nie zna­cze­nia wyda­rza­ją­cych się, dziw­nych czy trud­nych doświadczeń. 

toa-heftiba-644511-unsplash
W trakcie tej pracy stosujemy różne techniki, pomagające klientowi odkrywać, doświadczać i eksperymentować. 
Pro­po­nu­je­my mię­dzy inny­mi odgry­wa­nie ról, zaba­wę, pra­cę z gło­sem czy ryso­wa­nie. W efek­cie nastę­pu­je prze­kształ­ce­nie pier­wot­ne­go obce­go doświad­cze­nia w uwew­nętrz­nio­ne wła­sne. Zmie­nia to zna­czą­co per­spek­ty­wę patrze­nia klien­ta, jego spo­sób doświad­cza­nia sie­bie i świa­ta. Poma­ga mu zmie­niać swo­je posta­wy i zacho­wa­nia na bar­dziej ade­kwat­ne, zgod­ne z pro­ce­sem, poma­ga­ją­ce mu lepiej roz­wią­zy­wać swo­je pro­ble­my czy urze­czy­wist­niać swój poten­cjał rozwojowy. 
senior-counselor-with-clipboard-talking-to-a-man-d-6VTYZRH1]
Pracując z grupą lub organizacją przyjmujemy, zgodnie z założeniami Głębokiej Demokracji, że każda osoba stanowi część większej całości jaką jest grupa, a co za tym idzie, że jej doświadczenia są doświadczeniami ważnymi i niezbędnymi dla rozwoju całej grupy i całego społeczeństwa.

Dla­te­go pod­czas tego typu pra­cy nasza uwa­ga kon­cen­tru­je się na wspie­ra­niu pro­ce­su gru­py w taki spo­sób, aby mogły ujaw­nić się w nim wszyst­kie posta­wy czy poglą­dy i aby moż­li­we było odkry­cie ich peł­ne­go zna­cze­nia, a tak­że aby mogła nastą­pić ich ewen­tu­al­na inte­gra­cja przez pozo­sta­łych człon­ków grupy.

O psy­cho­lo­gii pro­ce­su w publi­ka­cjach.

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top