Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju PO PROSTU

Ser­decz­nie wita­my na stro­nie Ośrod­ka Psy­cho­te­ra­pii i Roz­wo­ju PO PROSTU. Two­rze­nie Ośrod­ka jest dla nas pro­ce­sem. Pro­ce­sem, któ­ry został przez nas zaini­cjo­wa­ny w mar­cu 2007 i jak każ­dy pro­ces wciąż trwa i ule­ga trans­for­ma­cji. W ramach two­rzo­ne­go przez nas Ośrod­ka pra­cu­je­my zakła­da­jąc, że zmia­na jest natu­ral­nym ele­men­tem roz­wo­ju. Zapra­sza­my do sta­nia się czę­ścią tego pro­ce­su przemiany. 

Gdańsk-Wrzeszcz 

Terapia on-line 

Terapia stacjonarna 

Z kim pracujemy?

zdjecie (1)

Osoby indywidualne

Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z róż­nych form wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go, psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne­go, coachin­go­we­go i trenerskiego: 

W razie wąt­pli­wo­ści, co jest naj­bar­dziej ade­kwat­ną for­mą pomo­cy w Pań­stwa przy­pad­ku, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailo­wy z wybra­ną osobą. 

Zespół

Głów­ną zasa­dą, któ­rą kie­ru­je­my się w swo­jej pra­cy jest dobro klien­ta. Dąży­my do zagwa­ran­to­wa­nia tego, mię­dzy inny­mi, poprzez sta­ły roz­wój wła­snej świa­do­mo­ści i sta­łe pod­no­sze­nie swo­ich kom­pe­ten­cji, poprzez uwzględ­nia­nie nie­rów­nej pozy­cji w rela­cji z klien­tem i dba­łość o to, aby nie doszło do jej wyko­rzy­sta­nia pod­czas lub po zakoń­cze­niu kon­tak­tu z klien­tem, a tak­że poprzez posza­no­wa­nie auto­no­mii i god­ność klien­ta bez wzglę­du na jego rasę, naro­do­wość, wiek, język, sta­tus spo­łecz­ny czy eko­no­micz­ny, wyzna­nie oraz poglą­dy polityczne.

Alicja Klein

Alicja Klein

Z wykształ­ce­nia jestem psy­cho­lo­giem i eko­no­mi­stą. Zawo­do­wo pra­cu­ję jako psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peu­tamedia­tor. Pro­wa­dzę pry­wat­ną prak­ty­kę psy­cho­lo­gicz­ną od roku 2009. Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz Pol­skie­go Cen­trum Media­cji. Dzia­łam w ramach Kodek­sów Etycz­nych tych orga­ni­za­cji. Pra­cu­ję pod super­wi­zją. Ser­decz­nie zapra­szam do wspól­nej pracy… ♥

Jadwiga (Wisia) Bytniewska

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peut­ką, człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go. Pro­wa­dzę prak­ty­kę psy­cho­te­ra­peu­tycz­ną od roku 2007.

„Ten, kto zna (innych) ludzi, posia­da tyl­ko wiedzę. 
Ten, kto zna sie­bie same­go, jest (czło­wie­kiem) oświeconym.
Ten, kto zwy­cię­ża innych, jest (tyl­ko) silny.
Ten, kto zwy­cię­stwa nad samym sobą odno­si, jest (czło­wie­kiem) potężnym.
Ten, kto zna umiar (i cie­szy się tym, co ma), jest bogaty.
Ten, kto prze­mo­cą wpro­wa­dza w życie (swo­je pla­ny), posia­da (tyl­ko) sil­ną wolę.”

Tao-te-king, rozdz. XXXIII 

Metoda

Pra­cu­je­my mię­dzy inny­mi w opar­ciu o meto­dę psy­cho­lo­gii pro­ce­su dr Arnol­da Min­del­la roz­wi­ja­nej przez nie­go oraz jego współ­pra­cow­ni­ków od roku 1970. Meto­da roz­wi­ja­na była począt­ko­wo w Zury­chu (Szwaj­ca­ria), następ­nie w Por­t­land (USA), a obec­nie w wie­lu ośrod­kach psy­cho­lo­gii pro­ce­su na świe­cie. Pod­sta­wę teo­re­tycz­ną meto­dy sta­no­wi psy­cho­lo­gia C.G. Jun­ga, tao­izm oraz fizy­ka kwan­to­wa, co powo­du­je, że psy­cho­lo­gia pro­ce­su to zarów­no psy­cho­lo­gia, nauka, jak i sztu­ka podą­ża­nia za natu­rą, gru­pą oraz eko­sys­te­mem jako całością. 

Skontaktuj się z nami

Aktualności

Psychoterapia grupowa „Być w relacji” – 4 października 2022 

Psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa prze­zna­czo­na jest dla osób doświad­cza­ją­cych kon­flik­tów i napięć w ramach rela­cji part­ner­skich, rodzin­nych, zawo­do­wych, zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­wa­niem wie­dzy na temat lep­sze­go funk­cjo­no­wa­nia w zakre­sie tych rela­cji i roz­wi­ja­niem umie­jęt­no­ści doko­ny­wa­nia pożą­da­nych zmian. Jest

Czy­taj więcej » 
Scroll to Top