Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Wisia2019 (1)

Jadwiga (Wisia) Bytniewska

Jestem psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peut­ką, człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go. Obo­wią­zu­je mnie Kodeks Etycz­ny.

Wie­rzę, że w każ­dej oso­bie tkwi poten­cjał roz­wo­jo­wy, któ­ry może­my wspól­nie odkry­wać. Poten­cjał, któ­ry poma­ga prze­zwy­cię­żać ogra­ni­cze­nia, a cza­sem poczu­cie ogra­ni­cze­nia. Odkry­ty poten­cjał powo­du­je, że może­my żyć bar­dziej speł­nio­nym życiem, się­gać po wię­cej, mieć dostęp do swo­ich zaso­bów i siły, a tak­że pozwa­lać sobie na sła­bość czy wraż­li­wość bez wsty­du czy poczu­cia winy.

Ukoń­czy­łam psy­cho­lo­gię kli­nicz­ną na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim. Od roku 2003 do 2017 stu­dio­wa­łam psy­cho­lo­gię pra­cy z pro­ce­sem w Insty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Pro­ce­su, reali­zu­jąc wszyst­kie wyma­ga­nia programowe.

W czym się specjalizuję?

Obec­nie pro­wa­dzę głów­nie tera­pię indy­wi­du­al­ną, a tak­że tera­pię par. 

Doświadczenie zawodowe, staże i praktyki

Cykle szkoleniowe

Warsztaty szkoleniowe, prowadzone przez polskich i zagranicznych nauczycieli

Więcej o mnie…

Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Ośrod­ka Psy­cho­te­ra­pii i Roz­wo­ju PO PROSTU.

Oprócz szko­leń w ramach pra­cy z pro­ce­sem bra­łam udział w licz­nych warsz­ta­tach roz­wo­jo­wych, m.in. pro­wa­dzo­nych przez Labo­ra­to­rium Psy­cho­edu­ka­cji (gru­pa otwar­cia, gru­pa tera­peu­tycz­na, tre­ning bio­ener­ge­tycz­ny Lowe­na), warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne meto­dą Fel­den­kre­isa, warsz­ta­ty twór­cze­go roz­wo­ju poprzez malo­wa­nie Vedic Art.

Jako coach w ramach współ­pra­cy z Gdań­ską Fun­da­cję Kształ­ce­nia Mene­dże­rów w 2013 r. pro­wa­dzi­łam coaching indy­wi­du­al­ny dla pra­cow­ni­ków Sto­ra Enso Poland, a tak­że byłam coachem w pro­jek­cie „KiM – Kobie­ta i Męż­czy­zna lide­ra­mi pomor­skich przedsiębiorstw”

Lubię żar­to­wać, spa­ce­ro­wać rano z psem po lesie i pły­wać, szcze­gól­nie w czy­stej, głę­bo­kiej wodzie. Mam dwo­je doro­słych dzie­ci – cór­kę i syna. Jestem szczę­śli­wą babcią.

Moja praca superwizowana jest przez:

Gdzie i jak możesz się ze mną skontaktować?

Dla osób spo­za Trój­mia­sta lub osób pre­fe­ru­ją­cych taką for­mę ist­nie­je moż­li­wość pro­wa­dze­nia sesji wideo przez apli­ka­cje z wideo – Sky­pe, Mes­sen­ger lub Whatsapp. 
Scroll to Top