Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Oferta

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pi­scing elit. Ut elit tel­lus, luc­tus nec ullam­cor­per mat­tis, pulvi­nar dapi­bus leo.

toa-heftiba-644511-unsplash

Konsultacje

Pro­po­nu­je­my kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne, par oraz rodzin dla osób, któ­re chcia­ły­by z pomo­cą psy­cho­lo­ga – psy­cho­te­ra­peu­ty przyj­rzeć się bie­żą­cym trud­no­ściom, spraw­dzić pod­czas jed­ne­go lub pod­czas kil­ku spo­tkań, jak roz­wią­zać okre­ślo­ny pro­blem, jak sobie pora­dzić oraz ewen­tu­al­nie zde­cy­do­wać, czy potrzeb­na jest dłuż­sza pra­ca indy­wi­du­al­na lub rela­cyj­na sku­pio­na nad wybra­nym pro­ble­mem życio­wym.Ter­mi­ny spo­tkań usta­la­ne są z każ­dym z psy­cho­te­ra­peu­tów indy­wi­du­al­nie. W poro­zu­mie­niu z danym psy­cho­te­ra­peu­tą, w szcze­gól­nych przy­pad­kach, moż­li­we są jed­no­ra­zo­we kon­sul­ta­cje bezpłatne. 

Psychoterapia

Pro­po­nu­je­my psy­cho­te­ra­pię indy­wi­du­al­ną, w tym psy­cho­te­ra­pię par oraz rodzin, a tak­że psy­cho­te­ra­pię gru­po­wą. Skie­ro­wa­na jest ona zarów­no do osób odczu­wa­ją­cych pro­ble­my natu­ry psy­chicz­nej, emo­cjo­nal­nej, jak i psy­cho­so­ma­tycz­nej. Celem psy­cho­te­ra­pii, w ramach sto­so­wa­nej przez nas meto­dy, jest uzy­ska­nie więk­szej świa­do­mo­ści wła­snych pro­ce­sów psy­chicz­nych, dają­ce nową per­spek­ty­wę oraz stwa­rza­ją­ce moż­li­wość doko­na­nia świa­do­me­go wybo­ru i pod­ję­cia świa­do­mej decy­zji, co do obsza­rów, zakre­su oraz spo­so­bu wpro­wa­dza­nia zmian. 
Psychoterapia grupowa
Psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa sta­no­wi prze­strzeń do pra­cy nad indy­wi­du­al­ny­mi pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z inte­rak­cja­mi z inny­mi ludź­mi. Pro­ble­my te, gene­ro­wa­ne zarów­no przez poszcze­gól­ne oso­by, jak i przez cha­rak­ter dyna­mi­ki ich wza­jem­nych inte­rak­cji, są w gru­pie prze­ży­wa­ne oraz pod­da­wa­ne reflek­sji. Ich zro­zu­mie­nie sta­no­wi pod­sta­wę do ich usza­no­wa­nia oraz do zmia­ny tych ich ele­men­tów, któ­re w poczu­ciu danej oso­by są bole­sne i nie­efek­tyw­ne. Gru­pa psy­cho­te­ra­peu­tycz­na sprzy­ja posze­rza­niu i pogłę­bia­niu samo­świa­do­mo­ści, wybie­ra­niu nowych sys­te­mów prze­ko­nań, ucze­niu się nowych wzor­ców postaw i zacho­wań, a tak­że odzy­ski­wa­niu poczu­cia wybo­ru i zwięk­sza­niu poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści, zarów­no za sie­bie same­go, jak i za wpływ wywie­ra­ny na całą relację. 
Psychoterapia indywidualna

W ramach psy­cho­te­ra­pii indy­wi­du­al­nej pro­po­nu­je­my spo­tka­nia zarów­no z poje­dyn­czy­mi oso­ba­mi, para­mi, jak i z rodzi­na­mi. Pod­czas pierw­szej wizy­ty psy­cho­te­ra­peu­ta zawie­ra z klien­tem lub klien­ta­mi ust­ny kon­trakt doty­czą­cy czę­sto­tli­wo­ści i orga­ni­za­cji spo­tkań, hono­ra­rium oraz innych istot­nych z punk­tu widze­nia pro­ce­su tera­peu­tycz­ne­go zmien­nych. Czas poje­dyn­cze­go spo­tka­nia wyno­si 55 lub 60 minut – w zależ­no­ści od kon­kret­ne­go tera­peu­ty. Ter­mi­ny spo­tkań usta­la­ne są z każ­dym z psy­cho­te­ra­peu­tów indywidualnie.

Grupy wsparcia

Gru­pa wspar­cia to regu­lar­ne spo­tka­nia ludzi o podob­nych pro­ble­mach. Celem tych spo­tkań jest prze­ła­my­wa­nie samot­no­ści, dzię­ki kon­tak­to­wi z oso­ba­mi w podob­nej sytu­acji oraz uzy­ski­wa­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji, doty­czą­cych dane­go pro­ble­mu, pozwa­la­ją­cych spoj­rzeć na nie­go z innej stro­ny lub zna­leźć jego roz­wią­za­nie. Udział w gru­pie może pomóc wzmoc­nić poczu­cie wła­snej war­to­ści i zapo­bie­ga poczu­ciu izo­la­cji spo­łecz­nej.Jeże­li zma­gasz się samo­dziel­nie z pro­ble­mem i nie uda­ło Ci się do tej pory zna­leźć gru­py wspar­cia dla sie­bie, skon­tak­tuj się z nami. Jeże­li nawet nie ma takiej gru­py w naszej aktu­al­nej ofer­cie, moż­li­we jest jej stwo­rze­nie, o ile tyl­ko zbie­rze się gru­pa zain­te­re­so­wa­nych osób. 
senior-counselor-with-clipboard-talking-to-a-man-d-6VTYZRH1]

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top