Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
PO PROSTU

Ser­decz­nie wita­my na stro­nie Ośrod­ka Psy­cho­te­ra­pii i Roz­wo­ju PO PROSTU. Two­rze­nie Ośrod­ka jest dla nas pro­ce­sem. Pro­ce­sem, któ­ry został przez nas zaini­cjo­wa­ny w mar­cu 2007 i jak każ­dy pro­ces wciąż trwa i ule­ga trans­for­ma­cji. W ramach two­rzo­ne­go przez nas Ośrod­ka pra­cu­je­my zakła­da­jąc, że zmia­na jest natu­ral­nym ele­men­tem roz­wo­ju. Zapra­sza­my do sta­nia się czę­ścią tego pro­ce­su przemiany.

Oferta

Osoby indywidualne

 • kon­sul­ta­cje psychologiczne
 • psy­cho­te­ra­pia indy­wi­du­al­na, par i rodzin
 • psy­cho­te­ra­pia grupowa
 • coaching
 • gru­py wsparcia
 • warsz­ta­ty roz­wo­ju osobistego
 • warsz­ta­ty roz­wo­ju umiejętności

Organizacje

 • coaching indy­wi­du­al­ny i grupowy
 • warsz­ta­ty roz­wo­ju umiejętności
 • zamknię­te pro­ce­sy grupowe

Projekty społeczne

W ramach pro­jek­tów spo­łecz­nych pro­po­nu­je­my pra­cę z oso­ba­mi oraz gru­pa­mi doświad­cza­ją­cy­mi jaw­nych lub ukry­tych kon­flik­tów oraz oso­ba­mi i gru­pa­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi wno­sze­niem świa­do­mo­ści w dyna­mi­kę wewnątrz­gru­po­wych pro­ce­sów i pro­ce­sów zacho­dzą­cych w świe­cie. Pro­jek­ty pro­wa­dzo­ne są w ramach para­dyg­ma­tu Głę­bo­kiej Demo­kra­cji zakła­da­ją­ce­go, że isto­tą praw­dzi­wej demo­kra­cji jest nie wła­dza, lecz świadomość. 

Proponujemy:

 • otwar­te lub zamknię­te pro­ce­sy grupowe
 • otwar­te lub zamknię­te fora dyskusyjne

Zespół

Głów­ną zasa­dą, któ­rą kie­ru­je­my się w swo­jej pra­cy jest dobro klien­ta. Dąży­my do zagwa­ran­to­wa­nia tego, mię­dzy inny­mi, poprzez sta­ły roz­wój wła­snej świa­do­mo­ści i sta­łe pod­no­sze­nie swo­ich kom­pe­ten­cji, poprzez uwzględ­nia­nie nie­rów­nej pozy­cji w rela­cji z klien­tem i dba­łość o to, aby nie doszło do jej wyko­rzy­sta­nia pod­czas lub po zakoń­cze­niu kon­tak­tu z klien­tem, a tak­że poprzez posza­no­wa­nie auto­no­mii i god­ność klien­ta bez wzglę­du na jego rasę, naro­do­wość, wiek, język, sta­tus spo­łecz­ny czy eko­no­micz­ny, wyzna­nie oraz poglą­dy polityczne.

Alicja Klein

Alicja Klein

Z wykształ­ce­nia jestem psy­cho­lo­giem i eko­no­mi­stą. Zawo­do­wo pra­cu­ję jako tera­peu­ta, coach i media­tor. Pro­wa­dzę swo­ją prak­ty­kę zawo­do­wą od roku 2006. Bar­dzo ser­decz­nie zapra­szam do wspól­nej pracy. ❤

Jadwiga „Wisia” Bytniewska

Jadwiga (Wisia) Bytniewska

Jestem psy­cho­lo­giem, psy­cho­te­ra­peut­ką i coachem, człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go. Kształ­cąc się nie­usta­ją­co, pra­cu­ję pod sta­łą superwizją.

„Ten, kto zna (innych) ludzi, posia­da tyl­ko wiedzę. 
Ten, kto zna sie­bie same­go, jest (czło­wie­kiem) oświeconym.
Ten, kto zwy­cię­ża innych, jest (tyl­ko) silny.
Ten, kto zwy­cię­stwa nad samym sobą odno­si, jest (czło­wie­kiem) potężnym.
Ten, kto zna umiar (i cie­szy się tym, co ma), jest bogaty.
Ten, kto prze­mo­cą wpro­wa­dza w życie (swo­je pla­ny), posia­da (tyl­ko) sil­ną wolę.”

Tao-te-king, rozdz. XXXIII 

Metoda Psychologii Procesu

Pra­cu­je­my w opar­ciu o meto­dę psy­cho­lo­gii pro­ce­su dr Arnol­da Min­del­la roz­wi­ja­nej przez nie­go oraz jego współ­pra­cow­ni­ków od roku 1970. Meto­da roz­wi­ja­na była począt­ko­wo w Zury­chu (Szwaj­ca­ria), następ­nie w Por­t­land (USA), a obec­nie w wie­lu ośrod­kach psy­cho­lo­gii pro­ce­su na świe­cie. Pod­sta­wę teo­re­tycz­ną meto­dy sta­no­wi psy­cho­lo­gia C.G. Jun­ga, tao­izm oraz fizy­ka kwan­to­wa, co powo­du­je, że psy­cho­lo­gia pro­ce­su to zarów­no psy­cho­lo­gia, nauka, jak i sztu­ka podą­ża­nia za natu­rą, gru­pą oraz eko­sys­te­mem jako całością.

Dowiedz się wię­cej o metodzie ⟶ 

Otrzymuj najnowsze informacje

Dołącz do nasze­go new­slet­te­ra, żeby być na bie­żą­co z wyda­rze­nia­mi zwią­za­ny­mi z naszym Ośrodkiem.

Kontakt

Alicja Klein

Jadwiga Bytniewska

Przewiń do góry