Alicja Klein

Alicja Klein

+48 607 921 321

Psychoterapia grupowa „Być w relacji” – 4 października 2022

Psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa prze­zna­czo­na jest dla osób doświad­cza­ją­cych kon­flik­tów i napięć w ramach rela­cji part­ner­skich, rodzin­nych, zawo­do­wych, zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­wa­niem wie­dzy na temat lep­sze­go funk­cjo­no­wa­nia w zakre­sie tych rela­cji i roz­wi­ja­niem umie­jęt­no­ści doko­ny­wa­nia pożą­da­nych zmian. Jest ona skie­ro­wa­na do osób doświad­cza­ją­cych poważ­nych trud­no­ści oraz do osób zain­te­re­so­wa­nych posze­rza­niem swo­jej wie­dzy i roz­wi­ja­niem swo­ich rela­cyj­nych umiejętności. 

Wię­cej: Psy­cho­te­ra­pia gru­po­wa | Cen­trum Pomo­cy Psy­cho­lo­gicz­nej WYGRANY-WYGRANY (wygrany-wygrany.pl)

Scroll to Top